menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

 • Streszczenia wraz z programem konferencji będą opublikowane w Postępach Andrologii Online i będą dostępne w formacie PDF na stronie konferencji i czasopisma (www.postepyandrologii.pl).
 • Streszczenie należy przesłać na adres email redaktora naczelnego czasopisma: malgorzata.piasecka@pum.edu.pl
 • Termin zgłaszania streszczeń: 31 sierpień 2022 r. przedłużony do: 30 września 2022 r.

Zasady pisania streszczeń:

 • Streszczenie wraz z afiliacją autora/autorów powinno być napisane w języku polskim i angielskim, jeśli prezentowane będzie w języku polskim.
 • Streszczenie nie powinno przekroczyć jednej strony A4.
 • Tekst należy przygotować w formacie MS Word, czcionką Times New Roman wielkości 12 z 1,5 odstępem między liniami.
 • Należy zachować następujący układ:
  - Autorzy (imię i nazwisko pisane kursywą, z odnośnikiem afiliacji danego autora)
  - Tytuł (WIELKIE LITERY, pogrubione pismo)
  - Afiliacja
  - Adres email pierwszego autora
  - Tekst streszczenia
 • Istotne informacje zawarte w tekście należy poprzeć piśmiennictwem cytowanym w okrągłych nawiasach, np. (Wang i wsp.: Eur J Endocrinol. 2008, 159, 507–514).
 • Stosowane skróty w tekście należy wyjaśnić w języku polskim i angielskim, np. czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α, ang. tumour necrosis factor α).

GUIDELINES FOR ABSTRACT SUBMISSION

 • The abstracts and the conference program will be published in Advances in Andrology Online and will be available in PDF format on the conference and journal website (www.postepyandrologii.pl).
 • All abstracts must be submitted to editor-in-chief of the journal: malgorzata.piasecka@pum.edu.pl
 • Abstract submission deadline: October 15, 2022
 • The abstract with the affiliation of the author/authors should not exceed one A4 page.
 • All abstracts should be written in MS Word format (DOC or DOCX)
 • Font face: Times New Roman, and size: 12 points, 1.5 line spacing.
 • The following layout must be respected:
  - Authors (first and last name in italics, with a superscript to affiliation of the author)
  - Title (CAPITAL LETTERS, bold)
  - Affiliation
  - First author´s email address
  - text
 • Relevant information contained in the text should be supported by references cited in round brackets, eg (Wang et al: Eur J Endocrinol. 2008, 159, 507–514).
 • The abbreviations used in the text should be explained, e.g. tumor necrosis factor α (TNF-α).
aktualizacja: 2022-11-12